Svar fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Skriv ut PDF

For en tid tilbvake sendte NPF brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell vedrørende autorisasjon av sykepleiere som ambulansearbeidere

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell sier følgende:

"Vedrørende autorisasjon av sykepleiere som ambulansearbeidere

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) viser til ditt brev av 27. mars 2010. Vi beklager at du ikke har fått svar før nå.

SAFHs praksis har tidligere kun vært å gi autorisasjon til personer med fagbrev i ambulansefaget, med unntak av de som falt innenfor overgangsforskriften i perioden 2001-2007. Helsepersonellovens § 48, tredje ledd bokstav c har bare helt unntaksvis blitt anvendt for andre søkere med utdannelse og arbeidserfaring utenfor Norge.

I mars 2009 mottok SAFH en søknad om autorisasjon som ambulansearbeider på bakgrunn av autorisasjon som sykepleier og arbeidserfaring fra ambulanse. Denne søknaden ble avslått i vedtak av 23. april 2009 fordi vedkommende ikke hadde fagbrev. Søker klaget saken inn for Helsepersonellnemnda som omgjorde SAFHs vedtak, og åpnet dermed opp for anvendelse av helsepersonellovens § 48, tredje ledd bokstav c også for norsk utdannede søkere.

I brev av 12. januar 2010 til Helsedirektoratet ba SAFH om en redegjørelse vedrørende anvendelsen av helsepersonellovens § 48, tredje ledd bokstav c. I brev av 20. januar 2010 stadfestet Helsedirektoratet Helsepersonellnemnda sin tolkning av helsepersonellovens § 48, tredje ledd bokstav c.

Når et forvaltningsorgan (i dette tilfellet SAFH) er blitt overprøvet av sitt klageorgan, og har fått direktiv fra sin overordnede myndighet (Helsedirektoratet), plikter en å innrette sin virksomhet i henhold til disse føringene. Autorisasjonskontoret har derfor i tråd med de nevnte sakene utarbeidet en prosedyre for behandling av søknad som ambulansearbeider for søkere uten fagbrev i ambulansefaget. Prosedyren går i hovedsak ut på følgende:

1) man må ha utdanning som sykepleier eller lege
2) man må ha minst 2 års erfaring fra prehospital tjeneste
3) det stilles krav til antall ambulanseoppdrag i året
4) arbeidsgiver må fylle ut et skjema der det dokumenteres at søkeren har utført alle relevante oppgaver 
5) erfaring fra AMK, intensivavdelinger, akuttmottak eller vanlige sykepleiejobber er ikke relevant.

Siden denne prosedyren ble laget, har SAFH gitt avslag på ca. 50 søknader om ambulanseautorisasjon uten fagbrev. Mange av dem som har fått avslag har klaget til Helsepersonellnemnda. 21. september 2010 fikk SAFH medhold i 10 av 10 ferdigbehandlede saker. Helsepersonellnemnda har presisert at sykepleiere i utgangspunktet mangler kompetanse innen ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. For øvrig har Helsepersonellnemnda godtatt de krav som SAFH har stilt til innhold, omfang og intensivitet i yrkespraksisen. Avgjørelsene vil etter hvert bli tilgjengelige på helsepersonellnemndas hjemmesider: www.shpn.no

Dere foreslår en ordning hvor sykepleiere som ønsker autorisasjon som ambulansearbeider, må gå opp til tverrfaglig teoretisk eksamen og praktisk eksamen. Dette forslaget krever imidlertid en lovendring/forskriftsendring og må således rettes til Helsedepartementet.

Etter SAFH’s vurdering står det likevel arbeidsgiver fritt om de vil be sine arbeidstakere om å gjennomføre en fagprøve (eller andre former for kompetansekontroll). Dette kan være et godt grunnlag for å vurdere videre kompetanseplan for den enkelte eller som grunnlag for delegasjon av myndighet og ansvar for de ansatte. SAFH vil imidlertid understreke at en eventuell stryk til en slik prøve ikke kan medføre at autorisasjonssøknaden tas opp til ny behandling.

Dersom arbeidsgiver anser at noen av deres ansatte har store mangler i sin kompetanse eller representerer en fare for sikkerheten i tjenesten, vil dette i utgangspunktet være en personalsak med nødvendig oppfølging og veiledning. Dersom dette ikke fører frem, bør forholdet meldes som en bekymringsmelding til Helsetilsynet i fylket.

Med hilsen

Jørgen Holmboe        Vegard Higraff
Direktør                   seniorkonsulent"