Etiske retningslinjer for paramedics

Skriv ut PDF

Det prehospitalet miljøet i Norge har lenge manglet etiske retningslinjer og mange har etterspurt etiske retningslinjer å forholde seg til i ambulansetjenesten. Nasjonal Paramedic Forening har siden starten arbeidet med etiske retningslinjer for paramedic i Norge. Vi har derfor den glede å presentere disse reglene på våre nettsider.

De etiske retningslinjene vil være anvendelig for alle i de prehospitale miljøet og vi håper at så mange som mulig benytter våre etiske retningslinjer og prøver å leve opp til disse.1. Grunnleggende etiske regler for en paramedic

§ 1
En paramedic skal verne menneskets helse. En paramedic skal lindre og trøste. En paramedic skal hjelpe syke til å opprettholde sin helse og veilede friske til å bevare den.En paramedic skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og pågrunnleggende verdier som likhet, frihet, sannhet og rettferdighet i forhold til pasient og samfunn.

§ 2
En paramedic skal ivareta den enkelte pasients interesse, personlige verdier og integritet. Pasientenskal behandles med empati, omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten skal baseres pågjensidig tillit, god kommunikasjon og forståelse for pasientens situasjon.

§ 3
Pasienten har rett til informasjon om den behandling som blir gitt, og hvem som som yter denne behandlingen. Pasienten har i alminnelighet rett til innsyn i eget journalmateriale. En paramedic skal søke å bidra til dette. Pasienten skal få relevant informasjon i den utstrekning pasienten ønsker det.

§ 4
En paramedic skal ivareta taushetsplikt og vise diskresjon overfor det hun eller han får vite som paramedic. Den etiske plikt til taushet og diskresjon kan være mer omfattende enn den lovbestemte. Utlevering av informasjon må ha bakgrunn i presumert eller utrykt samtykke, eller i lov.

§ 5
En paramedic må ved situasjoner der pasienten er døende vise forståelse for pasientens og dens ønsker. En paramedic må ikke hjelpe pasienten til selvmord eller å unnlate å gjøre handlinger som kan forlenge pasientens levetid, slik at denne kan få adekvat lege tilsyn eller behandling.

§ 6
Når en pasient trenger rask og nødvendig helsehjelp, skal denne ytes så snart som mulig. Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp bortfaller dersom paramedicen har sikret seg at annet kvalifisert helsepersonell yter nødvendig helsehjelp. Denne paragraf er også gjeldene når en paramedic ikke er i tjeneste.

§ 7
En paramedic må ikke utnytte en pasient verken økonomisk, religiøst, seksuelt eller på annen måte. En pasients selvstendige initiativ til handlinger som kan sette denne i en kompromiterende situasjon, fritar ikke en paramedic for ansvar.

§ 8
En paramedic skal i sin virksomhet være oppmerksom på forhold som kan gi paramedic virksomheten/profesjonen dårlig rykte, og ta avstand fra dette.

§ 9
En paramedic skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig paramedic virksomhet tilsier at er riktig å bruke. Metoder som setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes. Dersom en paramedic selv ikke behersker en metode som er riktig å bruke, skal han eller hun sørge for at pasienten kommer under annen kyndig behandling. En paramedic må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. En paramedic må ikke la seg presse til å bruke medisinske metoder en paramedic finner faglig ukorrekte eller uforsvarlige. Ved utprøving av nye metoder skal hensynet til forsøks personen og pårørende være det primære. All forskning skal være etisk forsvarlig og godkjent av relevante instanser samt gjennomføres etter godkjent protokoll.

§ 10
En paramedic skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye dem. En paramedic skal øve tilstrekkelig til å kunne opprettholde et høyt faglig nivå. En paramedic bør ut fra sin kompetanse bidra til utvikling og formidling av den akuttmedisinskekunnskapen. Særlig gjelder dette til lærlinger i ambulansefaget, studenter ved paramedic studier, samtandre relevante opplæringssituasjoner. Dette prinsippet må imidlertid vike der hensynet til pasienten tilsier dette.

§ 11
En paramedic bør i henhold til sine forutsetninger medvirke til at allmennheten og myndigheter får saklig informasjon vedrørende akuttmedisinske spørsmål. En paramedic som avgir uttalelse om akuttmedisinske spørsmål til media eller annet, bør sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir offentliggjort og brukt, før den offentliggjøres.

§ 12
En paramedic må ikke på noen måte handle slik at den alminnelige tillit til paramedic gjærningen svekkes. En paramedic må aldri handle slik at samarbeidende etater eller helsepersonell får sin respekt for paramedic gjærningen svekket. En paramedic må ikke la seg styre av andres interesser eller økonomiske hensikter så lenge dette ikke er til beste for pasienten eller samfunnet.

§ 13
En paramedic skal på selvstendig grunnlag varsle de nødvendige instanser om situasjoner der eksiterende lover og regler er utilstrekkelige, eller virker mot sin hensikt.


2. Regler for en paramedic sitt forhold til kolleger og medarbeidere

§ 1
En paramedic skal vise kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere respekt og skal hjelpe, veilede og gi råd.

§ 2
Dersom en paramedic oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han eller hun først ta det direkte opp med vedkommende. Formen bør være varsom, spesielt overfor studenter under utdanning. Hvis dette ikke fører frem, bør en paramedic ta saken opp enten med administrativ overordnet, NPF eller vedkommende helsemyndighet. Dersom en paramedic hos en kollega eller medarbeider oppdager tegn på sykdom eller misbruk avrusmidler, som kan ha eller har konsekvenser for tjenesten, bør han eller hun tilby hjelp og sørge for atden det gjelder får hensiktsmessing hjelp.

§ 3
En paramedic bør ta vare på egen mentale og fysiske helse og søke hjelp dersom denne svikter.

§ 4
En paramedic må være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere overfor pasienter, pårørende og andre kolleger, men må alltid ha pasientens interesser for øye.

§ 5
Offentlig og annen debatt mellom kolleger om akuttmedisinske og organisatoriske spørsmål skalholdes på et saklig nivå.

§ 6
Paramedics bør søke å kommunisere åpent og tillitsfullt med hverandre.

§ 7
En paramedic må bare bruke titler og betegnelser ovenfor pasienter, samarbeidspartnere og andre som hans eller hennes utdanning og stilling berettiger til.En paramedic må ikke bruke titler og betegnelser som kan gi et feilaktig inntrykk av hans eller hennes kompetanse, kvalifikasjoner eller virksomhet.

----

Styret i Nasjonal Paramedic Forening vil takke paramedic studentene Vegar Pettersen, Ørjan Jensen og Paramedic Roy Mediaas for utarbeidelse av etiske retningslinjer for NPF. Styret vil spesielt takke paramedic Tore Skålegg og proffesor Halvor Nordby for arbeidet med å kvelitetssikre de etiske retningslinjene.

(C) Nasjonal Paramedic Forening 2008