Oppfølgingsmøte av rapport om prehospital tjeneste hos Helse og Omsorgsdepartementet.

Skriv ut PDF

Som en oppfølgning av at det har blitt avgitt flere rapporter om den prehospitale tjeneste de siste årene, invitterte Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) til et møte for å diskutere innspill og for å orienterte bidragsytere om arbeidet videre.

Det ble åpnet for kommentarer knyttet til emnene i rapportene.

Møtet ble avholdt i HOD den 15.01.2010.

Representanter for NPF var Bård Erik Nilsson og Tore Skålhegg.

Den mest sentrale rapporten: ”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK – sentralene og ambulansetjenesten” (mars 2009).

Som kjent avgav Nasjonal Paramedic Forening (NPF) den gang et høringssvar.

Flere av NPF sine synspunkter ble da tatt til følge, og inkludert i selve rapporten.

I møtet ble det informert om at målet med arbeidet er å skape et ”sømløst” system i de prehospitale tjenester, hvor man ønsker å se den akuttmedisinske kjede i sammenheng. Målet er å utnytte ressursene på best mulig måte, og at kjeden skal tjene pasienten på en best mulig måte.

Dette ligger i føringer, gjennom proposisjoner og vedtekter, samt i regjeringens egen erklæring (Soria Moria – erklæringen).

HOD presenterte sine fokusområder;

  1. De frivilliges rolle
  2. Kompetansekrav
  3. Utdanning
  4. Datainnsamling
  5. Tilrettelegging av transport for pasienter med behov for båre
  6. Felles nødnummer

1. De frivilliges rolle

De frivilliges rolle blir sett på fra HOD som viktig og fortsatt ønsket.

Det ble presisert at frivillig sanitetsarbeid er en viktig del av redningstjenesten i Norge. Da særlig som sanitetspersonell i forbindelse med arrangementer, søk etter savnede personer og som en beredskapsordning. Spesielt ble det understreket viktigheten av en beredskap for operasjoner som involverer redning utenfor vei.

Det ble også presisert at HOD også i framtiden ønsker å tilrettelegge for at de frivillige tjenestene skal kunne opprettholde sin ambulanseberedskap.

HOD innser imidlertid at kompetansekravene for ambulansevirksomhet kan oppfattes som et hinder for fortsatt praktisering etter dagens mønster.

De innser også at det kan oppfattes som uheldig at de frivillige framstilles som ambulanser/ ambulansearbeidere uten at de innehar kompetanse, mandater eller utstyr for å møte de forventninger samfunnet kan stille til de som ambulanse/ ambulansearbeidere. Det presiseres likevel fra HOD at forskriften fortsatt gir rom for at frivillige og andre fortsatt kan transportere bårepasienter.

2. Kompetansekrav
Det ble orientert om kompetansekravet. HOD viste både til rapporter og forskrifter. HOD følger spesielt helseforetakenes arbeid med å oppfylle kompetansekravene.

Bjørn Jamtfall fra Helsetilsynet redegjorde for dispensasjonen fra forskriften som går ut 01.04 d.å. Han påpekte at intensjonen for å gi dispensasjon var å gi helseforetak med ansvar for prehospitale tjenester i grisgrendte strøk tid til å tilpasse seg kravene. Han understreket videre at kravet til kompetanse etter 01.04 er absolutt. Denne forskriften endres også på to punkter;

  • Minimumskompetansen bør fjernes innen 2015
  • Personell som bemanner en ambulanse skal inneha kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

3. Utdanning

HOD orienterte også om hvilke intensjoner de jobber etter vedrørende framtidig utdanning innen ambulansetjenesten. Disse er de samme som rapporten beskriver. HOD karakteriserer grunnleggende kompetansenivå (Ambulansearbeider) som tilstrekkelig men grunnleggende.

Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten anbefaler en ettårig etterutdanning formalisert på høgskolenivå. Gruppen mener også at det skal være et krav om at minimum en av utøverne på ambulansen skal inneha denne kompetansen innen 2020.

Imidlertid var det nærmest konsensus i møtet (Delta, Fagforbundet, Ambulanse lauget og NPF) om å fremlegge et krav om at en Paramedic bachelor bør etableres. Videre at et masterstudie utredes parallelt med en bachelor.

HOD stiller seg generelt bak arbeidsgruppen og til det som er beskrevet i rapporten som mulige forslag eller anbefalinger.

Det ble beskrevet flere alternative muligheter, hvor ettårig utdanning også skal kunne sikre eventuell videre utdanning, på bachelor nivå, og overgangsordninger fra bachelor som sykepleier til Paramedic bachelor.

Det ble dessverre ikke kommentert omvendte overgangsordninger.

Alle utdannings muligheter og løsninger må konsollideres med Kirke og Utdannings departementet, da dette ligger utenfor HOD sitt ansvarsområde.

Gruppen forankret kravet om framtidig bachelor i pasientenes behov for kompetent personell i akuttmedisinske situasjoner

4. Datainnsamling

Data fra de prehospitale tjenestene er noe som HOD har etterlyst. Det ble drøftet framtidige modeller med felles IKT plattform for elektronisk journal etc. Man konstaterte at behovene innenfor feltet er store. Videre at dette er en administrativ utfordring, hvor også kvalitetssikring står sentralt.

5. Tilrettelegging av transport for pasienter med behov for båre

Tilrettelegging av en helhetlig båretransporttjeneste er nå beskrevet i nytt EU – direktiv. Målet er å legge til rette for en transporttjeneste som møter dagens og fremtidige behov.

En mulig måte dette blir gjennomført på er å lage en distinksjon mellom akuttambulanser, transportambulanser og beredskapsbiler.

Det ligger også noen utfordringer med denne type nivå forskjeller. Her kan nevnes uniformering, krav til utstyr, rett til å føre kjøretøy under uttrykning, ulike kompetansekrav og lignende. I denne sammenheng hadde NPF et innspill der vi mente at et behov for båretransport utløst av en form for funksjonshemming ikke nødvendigvis utløste et behov for en ambulansetransport. Disse transportene kunne defineres som et isolert behov for båre og ikke behov for den kompetanse, overvåkning og utstyrsoppsett som en ambulanse primært tilbyr. Vårt inntrykk er at disse tankene ble godt mottatt, både hos representantene fra HOD, så vel som møtedeltakerne for øvrig.

6. Felles nødnummer

Felles nødnummer er under politisk behandling, etter en rapport levert juni 2009 hvor regjeringen tar sikte på å etablere et felles nødnummer. Flere av møtedeltakerne ytret ønske om å debattere dette. Møteleder åpnet ikke for debatt, og påpekte at saken ikke var gjenstand for drøftninger på det nåværende tidspunkt.

Oppsummering

Som en oppsummering er NPF godt fornøyd at HOD ser bredt på hvordan man skal sikre og øke den spesielle kompetanse, som vårt fagfelt dekker.

NPF sitt avsluttende innlegg understreket at den viktigste saken for oss er at

en Paramedic bachelor må på plass så raskt som mulig!”

NPF ble meget positivt overrasket over at også andre sterke bidragsytere stiller seg bak dette kravet.

Dette vil definitivt heve vår kompetanse, samt å sikre våre pasienter lik og adekvat behandling uten regionale forskjeller.

Det framstår for oss som hevet over en hver tvil at våre synspunkter har blitt hørt.

Vårt arbeid videre bør være å bidra med innspill, overvåke utviklingen og fortsette å påvirke til fremdrift for vårt fagfelt

Dette forutsetter at vi fortsetter å få innspill fra aktive og engasjerte medlemmer.