OMFATTENDE BRUDD PÅ REGELVERK OM ANBUD

Skriv ut PDF

Helse Midt-Norge RHF handlet i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket ved anskaffelsen av ambulansetjenester. Det er avdekket alvorlige brudd på prinsippene om likebehandling, etter-prøvbarhet og det at anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar. – For et så omfattende innkjøp er det særdeles alvorlig at flere sentrale prinsipper i regelverket er brutt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/anskaffelseambulansetjenester.htm