Notat fra stiftelsesmøte 26.01.12 på Stav Gjestegård

Skriv ut

De fremmøtte ønskes velkommen av initiativtaker Roy Mediås.

Deretter gis ordet til Roy Sørensen, leder av Nasjonal Paramedic Forening. Denne forteller noe om bakgrunnen for og hvordan foreningen ble stiftet av studenter ved HIL i 2004.

Foreningen sentralt har hatt lav profil når det gjelder lokale og regionale saker, med unntak av enkelte saker hvor det har gagnet saken at enkeltmennesket erstattes av en forening. Dette har gitt gode resultater.

Foreningen har og oppfattes å ha en seriøs profil mot direktoratet, departementet og tilsyn. Dette er en oppfatning av foreningen som skyldes at vi har deltatt i debatten med konstruktive innspill i stedet for kun kritikk. Dette er det ønskelig at også det lokale laget viderefører på sitt nivå.
NPF har vært opptatt av spørsmålet vedrørende høyskole/fagskole, våre innspill og forslag til departementet om dette kom i sin helhet inn i
NPF har vært en sterk pådriver for en bachelorutdanning for Paramedic, dette er nå en realitet i Oslo og dette studiet vil starte i 2013. I denne sammenhengen er det viktig for NPF å delta i utformingen av læreplanen, noe vi også gjør. En annen side ved dette er at det lokalt og regionalt må opprettes stillingsbeskrivelser for Paramedic. Ett arbeid som vil være naturlig for lokale/regionale grupper å delta i.

NPF er ingen fagforening, slik at ønskede resultater knyttet til f.eks. Paramedic stillinger og avlønning av slike, må sluses gjennom de enkelte fagforeninger det er naturlig å samarbeide med.

NPF jobber for å få en nasjonal medikament instruks, slik at vi som Paramedic, kan gå inn i alle ansvarsstillinger hos hvilken som helst tjeneste.

NPF jobber også for å få en egen autorisasjon for Paramedic, dette må på plass før de første Paramedic med bachelor er uteksaminert i Oslo. For øvrig er det to Paramedic bachelor i tjeneste i dag, disse to har bygd sin bachelor på utenlandske utdanningsmoduler.

Roy Sørensen avslutter med å rose initiativet ved opprettelsen og ønsker lykke til, og ønsker å være en bidragsyter til lokal/regional NPF lag.


Roy Mediås tar ordet og presenterer sin tanker om formålet for, hvordan og hva ett lokalt/regionalt NPF bør inneholde.


Diskusjon.

Det inviteres til diskusjon rundt disse punktene, og hvor punktene beskrevet ovenfor får støtte. Diskusjonen har ett bredt innhold som spenner fra hvordan man skal holde på seriøsiteten til det enkelte medlemmet og til hvordan den generelle utviklingen av faget vil bli og hvordan Paramedic sin rolle vil utvikle seg i dette.
Det ble besluttet at foreningen skulle ha navnet Nasjonal Paramedic Forening Avd. Midt Norge.
Det ble pekt på viktigheten av å samarbeide med legeforeningen, Ohnstad, Nordby og andre med en sterk nasjonal posisjon innen sitt fag, for å styrke kommunikasjon med og beslutningsgrunnlag for NPF`s samarbeidspartnere.
Det ble besluttet å oversende direktøren for det nye prehospitale foretaket ett informasjonsbrev om opprettelsen av NPF Midt Norge. Anne Cath Mese utformer dette og oversender til leder for gjennomgang.
Pressemelding om opprettelsen av foreningen utformes av leder og formidles lokalaviser raskest mulig.

Opprettelse av interimsstyret.
Det opprettes ett interimsstyre som skal sitte til årsmøte, Roy Mediaas velges som leder, Arnt Myrvold velges inn og det vil bli tatt kontakt med Paramedic’s for å øke interimsstyret til tre medlemmer.

Fokusområder 2012.